Kursy

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

W naszej pracy szczególną wagę przywiązujemy do ciągłości nauki języka obcego oraz rozwijania zainteresowania uczniów tą nauką. Realizujemy to poprzez specjalny program dla dzieci młodszych, a następnie intensywną naukę dla dzieci starszych, młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych. Przygotowujemy do matury, FCE, CAE a także do konkursów językowych. Staramy się, aby nasz program był elastyczny i przystosowane do indywidualnych potrzeb grupy oraz wieku i poziomu zaawansowania uczniów. Uzdolnionym uczniom klas V i VI stwarzamy również możliwość wyboru kursu pomiędzy programem dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W nauce obok rozwijania znajomości słownictwa i gramatyki, doskonalenia umiejętności pisania, czytania i słuchania duży nacisk kładziemy na kształcenie zdolności komunikacyjnych i wypowiadania się w różnych sytuacjach.

1. Założenia programowe dla dzieci starszych, młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz dorosłych.
  Naukę prowadzimy na sześciu poziomach zaawansowania:

 • Beginners
 • Elementary
 • Pre-intermediate
 • Intermediate
 • Upper-intermediate
 • Advanced

Weryfikacja do grup na poszczególnych poziomach odbywa się na podstawie rozmowy wstępnej oraz testu. W ramach każdego poziomu pomagamy w rozwijaniu następujących umiejętności: Czytanie – wymagamy aby uczestnicy kursu wykazywali zrozumienie różnych tekstów oraz czytali wyraźnie i z ekspresją. Pisanie – uczymy poprawnego i barwnego wyrażania myśli w formie pisemnej. Słuchanie – ćwiczymy rozumienie języka mówionego, słyszanego w różnorodnych sytuacjach. Mówienie – dbamy o to, aby uczniowie mówili czysto i płynnie z zachowaniem poprawności gramatycznej. Zachęcamy do używania bogatego słownictwa,ćwiczenia zdolności komunikacyjnych i udziału w dyskusjach

Kurs kończy się otrzymaniem certyfikatu określającego poziom zaawansowania oraz uzyskane oceny.

2. Założenia pogromowe dla dzieci szkół podstawowych z uwzględnieniem programu dla dzieci młodszych. Nauczanie odbywa się w czterech etapach:

Etap I (kl. I – III) czas trwania – jeden lub dwa lata

 • komunikowanie się, np. mówienie o sobie oraz wymiana uprzejmości
 • poznanie alfabetu oraz liczebników
 • poznanie i użycie słownictwa z zakresu: kolory i ubiory, części ciała, wiek i wygląd, podstawowe emocje, czynności, członkowie rodziny oraz inne osoby, zwierzęta domowe i dzikie, pory roku i pogoda, warzywa i owoce, zawody i sporty, pomieszczenia i sprzęty domowe, określanie położenia oraz inne
 • układanie prostych zdań z użyciem takich zwrotów jak: I am, I have got, I can, I like, it is

Etap II (kl. II – IV) czas trwania – jeden lub dwa lata

Kwalifikacja nowych uczniów do grup na tym etapie odbywa się na podstawie rozmowy wstępnej lub testu:

 • użycie, powtórzenie i poszerzanie słownictwa objętego pierwszym etapem nauki
 • ćwiczenie wymowy, wprowadzenie i zastosowanie nowego słownictwa z zakresu: wygląd i środowisko zwierząt, pogoda, potrawy, nazwy dni tygodnia i miesięcy oraz inne
 • komunikowanie się i prowadzenie dialogu w prostych sytuacjach, rozumienie języka mówionego
 • poznawanie zasad pisowni angielskiej i literowania wyrazów
 • zapoznanie się z nowymi zwrotami np: this/that is, these/those are, there is/are
 • odmiana czasowników: to be, have got, can, must
 • wprowadzenie nowych struktur gramatycznych, mówienie o teraźniejszości

Etap III (kl. III – VI) czas trwania – jeden lub dwa lata

Kwalifikacja nowych uczniów do grup na tym etapie odbywa się na podstawie testu wstępnego:

 • użycie i powtórzenie słownictwa objętego drugim etapem nauki oraz jego wzbogacanie w oparciu o tematy lekcyjne i lektury, ćwiczenie prawidłowej wymowy
 • wprowadzenie i zastosowanie nowego słownictwa z zakresu: określanie czasu, wskazywanie drogi, porównywanie rzeczy i ludzi (stopniowanie przymiotników) oraz inne
 • ćwiczenie komunikowania się i rozmowy w różnych sytuacjach
 • rozwijanie umiejętności płynnego czytania i czytania ze zrozumieniem
 • doskonalenie gramatyki i poznawanie czasów teraźniejszych Present Simple i Present Continuous
 • wprowadzanie nowych struktur gramatycznych, mówienie o przeszłości

 

Etap IV (kl. IV – VIII) czas trwania – jeden lub dwa lata

Kwalifikacja nowych uczniów do grup na tym etapie odbywa się na podstawie testu wstępnego:

 • użycie i poszerzanie słownictwa objętego trzecim etapem nauki w oparciu o różne źródła
 • komunikowanie się w różnych sytuacjach oraz doskonalenie płynności w mówieniu
 • poprawne czytanie i pisanie oraz czytanie ze zrozumienie,
 • poprawne użycie gramatyki obejmującej dwa czasy teraźniejsze, czas przeszły Past Simple, nakazy, zakazy, propozycje oraz inne
 • wprowadzenie nowych struktur gramatycznych, mówienie o przyszłości

Uczniowie kończą rok szkolny otrzymaniem świadectwa określającego etap i wyniki w nauce. W klasach młodszych ocena ucznia jest opisowa. W zależności od wyników, uczniowie kończący etap IV otrzymują świadectwa (poziom – IV) lub certyfikat (poziom – Beginners).

3.
Ocenie podlegają:

 • poziom na jakim materiał lekcyjny został opanowany
 • motywacja uczestników kursu do nauki
 • aktywność, przygotowanie oraz zachowanie na lekcjach